[:ro]

Ascensoare pentru restaurante/bucătărie/marfare

În unul din cele mai bune restaurante din Chișinău, Casa Nunţii “Noroc”, inginerii Euroliftmontaj (ELM) au montat patru ascensoare pentru restaurante și un ascensor marfar.

Casa nunţii noroc, faţada clădirii în care au fost instalate ascensoarele Evroliftmontazh

Despre ascensoarele pentru restaurante

Astăzi, ascensoarele pentru restaurante reprezintă cel mai popular tip de ascensoare de serviciu. Pe parcursul proiectării unei sufragerii, cafenele sau a unui restaurant, adesea este cu mult mai convenabil de a plasa bucătăria și alte încăperi la diferite nivele. Astfel, apare necesitatea de a livra bucatele gătite în sală. Pentru astfel de
cazuri, puteţi comanda la un preţ convenabil producerea unui ascensor de marfă de dimeniuni mici pentru localul dumneavoastră.
Ascensorul pentru restaurante nu ocupă mult spaţiu, dar permite transportarea în câteva secunde a cantității necesare de veselă. Puțul ascensorului este de dimensiuni mici, ceea ce permite montarea acestuia într-o încăpere deja finisată.
Din punct de vedere funcțional, lifturile pentru restaurante (ascensoarele marfare de dimensiuni mici) pot fi împărţite în trei grupuri:

 • Ascensoare pentru transportarea bucatelor gata şi a băuturilor;
 • Ascensoare pentru veselă murdară;
 • Ascensoare marfare pentru furnizarea materiei prime.

Standarde sanitare

În conformitate cu standardele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în restaurante nu le este permis chelnerilor să transporte bucatele pe tăvi folosind scările de utilizare comună, adică fără utilizarea unui ascensor marfar. Este interzisă utilizarea concomitentă a ascensorului marfar de dimensiuni mici pentru transportul bucatelor gata și a veselei murdare. Îndeplinirea normelor sanitare îi determină pe proprietarii restaurantelor să utilizeze ascensoarele marfare de dimensiuni mici în producția alimentară. Ascensoarele trebuie împărțite în cele pentru transportul alimentelor (a bucatelor gata), a veselei murdare și a produselor alimentare, inclusiv a sticlelor, ambalajelor și recipientelor.

Dacă sunteţi blocat în lift, nu vă faceţi griji-faceţi clic pe butonul “alarmă”.
© Anatomia pasiunii/Anatomia lui Grey, TV

Ascensoarele pentru restaurante au, de asemenea, o serie de avantaje:

 • Ascensoarele pentru restaurante (sau ascensoarele de bucătărie) sunt ușor de instalat, au o eficiență ridicată de lucru și nu sunt zgomotoase;
 • Instalarea acestor echipamente se face calitativ și în cel mai scurt termen;
 • Este posibil ca ascensoarele pentru restaurante să fie instalate în clădiri deja construite, care poate deveni un aspect decisiv.

Pentru transportul de bucate gata făcute, cabina ascensorului de marfă de dimensiuni mici ar trebui să fie comandată din oțel inoxidabil. În cazul ascensorului pentru restaurante este necesară excluderea pătrunderii prafului pe alimente. Normele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică nu reglementează tipul ușilor pentru cabina liftului de bucătărie. Pentru restaurant este optim de a comanda ascensoare marfare de dimensiuni mici cu jaluzele-rulou ieftine pe cabină.


Vă mulțumim că sunteți cu noi!

?

[:en]

Restaurant / Kitchen / Cargo lifts

In one of the best restaurants in Chisinau, Casa Nunții “Noroc”, Euroliftmontaj (ELM) engineers installed four restaurant and one freight elevator.

Casa Nunții Noroc, the façade of the building where ELM elevators were installed

Restaurant lifts

A restaurant elevator is by far the most popular type of service elevator. During the design of a dining room, cafe, restaurant is often much more convenient to place the kitchen and other premises on different floors. In this case, there is a need for rapid delivery of ready-made meals in the hall. For such cases, you can order at a reasonable price manufacturing of a small freight elevator for your institution.

Restaurant elevator does not take up much space, but allows you to move the required amount of dishes in seconds. The elevator shaft of the elevator is small, which makes it possible to mount it in the finished room.

Functionally restaurant lifts (small freight elevators) for restaurants, can be divided into three groups:

 • Lifts for moving prepared food and beverages;
 • Lifts for dirty dishes;
 • Restaurant goods elevator for serving raw materials;

Sanitary norms

In accordance with the norms of the Sanitary and Epidemiological Service, in restaurants it is unacceptable for waiters to move food on trays on public staircases without a freight elevator. It is forbidden to use a small freight elevator at the same time in a restaurant for lifting cooked food and moving dirty dishes. Compliance with sanitary regulations requires restaurant owners to use small freight elevators as a set for food production. Elevators should be separated for lifting food (ready meals), dirty dishes and products, including bottles, packages and containers.

If you’re stuck in an elevator, don’t worry, click on the alarm button.

© Anatomy of passion / Grey’s Anatomy, TV

Restaurant elevators also have a number of advantages:

 • Restaurant elevators (or kitchen lifts) are easy to install, highly efficient and quiet
 • Installation of such equipment is carried out qualitatively and in the shortest possible time
 • There is an opportunity to install restaurant lifts in already constructed buildings, which can be a decisive aspect.

For the transport of ready meals, the small freight elevator cabin compartment should be ordered in stainless steel. For restaurant elevators, it is necessary to prevent dust from getting on food and falling out. Norms of SES do not regulate the type of doors on the cabin of the kitchen elevator. For the restaurant, it is optimal to order small freight elevators with inexpensive roller blind on the cabin.


Thank you for being with us!

?

[:ru]

Ресторанные / Кухонные / Грузовые лифты

В одном из лучших ресторанов г.Кишинёва, Casa Nunţii “Noroc”, инжинерами Euroliftmontaj (ELM) смонтировано четыре ресторанных и один грузовой лифт.

Casa Nunţii Noroc, фасад здания в котором были установлены лифты Евролифтмонтаж

О ресторанном лифте

Ресторанный лифт на сегодняшний день является наиболее популярным типом сервисных подъемников. В ходе проектирования столовой, кафе, ресторана зачастую бывает намного удобнее разместить кухню и прочие помещения на разных этажах. При этом возникает необходимость быстрой доставки готовых блюд в зал. Для таких случаев вы можете заказать по выгодной цене изготовление малого грузового лифта для вашего заведения.

Ресторанный лифт не занимает много места, но позволяет перемещать за секунды необходимое количество посуды. Лифтовая шахта подъемника – малогабаритная, что позволяет смонтировать ее в готовом помещении.

Функционально ресторанные подъёмники (малые грузовые лифты) для ресторанов, можно разбить на три группы:

 • Подъёмники (лифты) для перемещения приготовленных блюд и напитков;
 • Лифты для грязной посуды;
 • Грузовой ресторанный лифт для подачи сырья;

Санитарные нормы

По нормам СЭС, в ресторанах недопустимо перемещение официантами блюд на подносах по лестничным маршам общего пользования без грузового лифта. Запрещается одновременно использовать малый грузовой лифт в ресторане для подъёма приготовленной еды и перемещения грязной посуды. Выполнение санитарных норм, требует от владельцев ресторанов применять малые грузовые лифты, в комплектации для пищевого производства. Лифты следует разграничить на подъём еды (готовых блюд), грязной посуды и продуктов, включая бутыли, упаковки и тару.

Если вы застряли в лифте, не стоит тревожиться — нажмите на кнопку «тревога».

© Анатомия страсти / Анатомия Грей, TV

Ресторанные лифты также обладают рядом преимуществ:

 • Лифты ресторанные (или кухонные подъемники) отличаются легкостью монтажа, высокой эффективностью работы и бесшумностью
 • Установка такого оборудования производится качественно и в кратчайшие сроки
 • Существует возможность установки ресторанных подъёмников в уже построенных зданиях, что может стать решающим аспектом.

Для транспортировки готовых блюд, купе кабины малого грузового лифта следует заказать из нержавеющей стали. Для ресторанного лифта необходимо исключить попадание пыли на пищу и её выпадение. Нормы СЭС не регламентируют тип дверей на кабине кухонного лифта. Для ресторана, оптимально заказать малые грузовые лифты с недорогой рулонной шторой на кабине.


Спасибо что вы с нами!

?

[:]

Comments are closed